Price List

MAZDA3 FASTBACK

02.16.2024

MAZDA3 FASTBACK 2.0 ADVANCE (AT)

: $249,990

MAZDA3 FASTBACK 2.0 ADVANCE (MT)

: $249,990

MAZDA3 FASTBACK 2.0 i-PLUS

: $299,990

 

了解更多

車輛價格已包括香港政府首次登記稅。 以上定價,以香港海關最終批核作準。 定價及規格如有任何更改,恕不另行通告,敬請見諒。